Annonser

Vanlige spørsmål om CE-merking

 

Vanlige spørsmål om CE-merking

Det omfattende regelverket som ligger til grunn for CE-merkingen skaper en rekke spørsmål hos bedriftene.

Under finner du en rekke spørsmål og svar som er aktuelle for bedrifter som CE-merker sine produkter. Kontakt oss gjerne om du ikke skulle finne svar på ditt spørsmål her.

For hvilke produkter gjelder det felles standarder?
Listen over produkter som omfattes av felles standarder er lang og omfatter blant annet maskiner, trykkutstyr, heiser, utstyr til bruk i eksplosjonselektrisk utstyr, personlig verneutstyr, medisiner, leketøy, gassapparater og byggevarer. Merk atstandarder og direktiver ikke er det samme.

Vi har konstruert en verktøymaskin som kun skal brukes i vår egen fabrikk. Skal denne CE-merkes?
Ja, alle arbeidstakere innen EØS skal ha den samme beskyttelsen. Derfor skal også maskiner som bygges for eget bruk CE-merkes.

Hvordan kan man se at et produkt er typeprøvet av et teknisk
kontrollorgan?

Alle tekniske kontrollorgan (meldt organ) er av Europakommisjonen tildelt et 4-sifret identifikasjonsnummer, som skal påføres produktet sammen med CE-merket.

Er bruk av harmoniserte standarder obligatoriske?
Nei, harmoniserte standarder er, som andre standarder, frivillige. Unntaket er byggevaredirektivet, som er supplert med obligatoriske standarder. Bruker man harmoniserte standarder er det myndighetene som har bevisbyrden for at de angitte sikkerhets- og helsekravene ikke er overholdt. For visse maskiner vil det ikke stilles krav til typeprøving, hvis produsenten fremstiller sitt produkt i overensstemmelse med harmoniserte standarder.

Vi leverer maskiner som alltid blir solgt som en del av en større maskin. Vi vet ikke hvor den samlede maskinen skal brukes. Hvordan skal vi forholde oss til kravene til CE-merking?
En leveranse som skal inngå i et større anlegg blir normalt ikke betraktet som en maskin, fordi den ikke kan brukes og fungere selvstendig. Hovedentreprenøren er hovedansvarlig for CE-merkingen og skal stille nødvendige krav til sine underleverandører.

Innebærer CE-merket på et produkt at alle relevante direktiver er overholdt?
CE-merket er et synlig bevis på at produktet – etter produsentens mening – oppfyller samtlige forpliktelser som er angitt i de for produktet relevante direktiver. Hvilke direktiver det er tale om vil fremgå av samsvarserklæringen.

Et stort prosessanlegg består av deler som er fremstillt av forskjellige produsenter. Noen av delene berøres av forskjellige direktiver, mens andre deler ikke er omfattet. Hvordan fordeles ansvaret?
Ansvaret for det samlede anlegg er hos hovedentreprenøren, som skal samle inn og arkivere alle komponenterklæringer. Som hovedentreprenør bør man lage skriftlige avtaler med alle involverte parter.

Kan en kjøper stille strengere krav enn det som fremgår av de harmoniserte standardene?
De felles standardene hindrer ikke den enkelte kjøper i å stille ytterligere krav til for eksempel kvalitet eller tekniske spesifikasjoner. Myndighetene kan derimot ikke stille strengere krav enn de som er fastsatt i de harmoniserte standardene. Et produkt som er laget i samsvar med en harmonisert standard anses å oppfylle kravene i lovgivningen (direktivet). Å stille ytterligere krav, ville følgelig innebære en ulovlig handelshindring.

Maskindirektivet slår fast at produsentens navn og adresse skal settes på maskinene. Vi kjøper maskiner fra en underleverandør og selger deretter disse i eget navn. Hva skal stå på merkeplaten?
Det finnes to muligheter:
1. Produsentens data påføres sammen med salgsorganisasjonen. Produsenten er ansvarlig for CE-merkingen.
2. Salgsorganisasjonen overtar alle forpliktelser, dvs. fungerer som produsent, med det arbeid som er forbundet med dette.

Hvem kan besvare spørsmål om faglig innhold i standardene?
Spørsmål kan rettes til Standard Norge. Når det gjelder standarder innenfor det elektroniske området og teleområder er Norsk Elektroteknisk Komité (NEK) og Post- og teletilsynet (PT) rette myndigheter. Du kan også kontakte Enterprise Europe Network.

Finnes det andre standarder enn harmoniserte fellesskapsstandarder?
Det finnes også internasjonale standarder utarbeidet av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Norge som medlem av ISO kan velge å fastsette disse som en norsk standard. Tilsvarende gjelder standarder på det elektrotekniske området utarbeidet i regi av IEC (International Electrotechnical Committee) og på teleområdet av ITU (International Telecommunication Union).

Er CE-merket en kvalitetsgaranti?
CE-merket er ingen garanti for at et produkt har en gitt kvalitet. CE-merkingen skal kun vise at visse minstekrav fastsatt i det angjeldende direktivet med hensyn til helse og miljø og sikkerhet er oppfylt. I de norske reglene som implementerer regelverket fremgår kravene til CE-merking direkte. For eksempel fremgår de detaljerte kravene som gjelder for ulike maskiner i forskrift om maskiner.

Hvem har ansvaret for CE-merking?
EØS-regelverket har lagt opp en arbeidsfordeling på kontrollsiden som medfører at man har gått bort fra systemet med forhåndskontroll fra myndighetenes side, til et system der produsent har større ansvar. I utgangspunktet er det produsenten som skal sørge for korrekte prosedyrer og gjennomføring av CE-merkingen. Ansvaret kan pålegges en utpekt representant (for eksempel importør, distributør). Hvor ansvaret ligger avhenger videre av om varen er produsert i eller utenfor EØS:

Varer produsert utenfor EØS
Dersom varen er produsert utenfor EØS, vil importøren i EØS være ansvarlig for CE-merkingen. Importøren må også sikre seg at han er i stand til å forsyne myndighetene med nødvendige opplysninger vedrørende produktet – herunder samsvarserklæring og teknisk dokumentasjon. Importører av varer fra land utenfor EØS som omfattes av ”ny metode” direktivene EØS bør derfor sørge for å anmode produsenten om en formell skriftlig garanti for at dokumentene faktisk vil bli stilt til rådighet når tilsynsmyndighetene krever det.

 Varer produsert i EØS
Er varen produsert i EØS, ligger ansvaret hos produsent med mindre en representant (for eksempel en distributør) uttrykkelig er utpekt. En slik utpeking må skje ved skriftlig og uttrykkelig avtale. Det skal ikke være uklart hvem som har ansvaret.

Hvilke prosedyrer gjelder for CE-merking?
For å kunne påføre CE-merkingen skal produsenten eller dennes representant sørge for at det foretas en samsvarsvurdering. Dette er en vurdering av samsvar mellom det aktuelle produktet og direktivets krav. De nærmere kravene som må oppfylles er gjengitt i norske forskrifter. For produkter som er lite risikofylte er det tilstrekkelig med egenerklæring fra produsent. For mer risikofylte produkter er det krav om at samsvarsvurderinger foretas at et teknisk kontrollorgan.

Et teknisk kontrollorgan er en uavhengig tredjepart som har som oppgave å gjennomføre samsvarsvurderinger i henhold til nye metodedirektiver og regler gitt av land Norge har inngått avtale med om gjensidig godkjenning av samsvarsvurderinger. Myndighetene (i Norge fagdepartementene) i hvert EØS-land har ansvar for å peke ut tekniske kontrollorgan, og det er de nasjonale myndighetenes ansvar å påse at de tekniske kontrollorganene har tilstrekkelig kompetanse til å foreta samsvarsvurderinger for de produktområder de utpekes. Nærings- og handelsdepartementet meddeler EFTA-sekretariatet om norske utpeking, som i sin tur videreformidler informasjonen til Kommisjonen. Eksempelvis er Det Norske Veritas kontrollorgan for fritidsbåter og NHK for heiser.

Hvilke krav stilles til dokumentasjon og oppbevaring?
En samsvarserklæring skal alltid følge med produktet. Den nødvendige tekniske dokumentasjon skal oppbevares av produsenten i ti år og skal på anmodning forelegges offentlige myndigheter.

Må jeg teste og merke på nytt når produktet føyes sammen med en ny del?
Det er normalt sluttproduktet som skal CE-merkes og ikke den enkelte komponent. Ansvar for det samlede produkt/anlegg er hos hovedentreprenøren. Den ansvarlige bør lage skriftlige avtaler med alle involverte parter for i størst mulig grad å sikre seg at underleverandørene bidrar til et produkt som oppfyller kravene til CE-merking. Dersom et produkt er CE-merket og dernest sammenføyes med nye deler, vil det nye sammenføyde produktet normalt være gjenstand for ny CE-merking.

Hvordan utformes CE-merking?
CE-merkingen skal bestå av bokstavene CE. Det gjelder særskilte krav til den grafiske utformingen. Generelt sett skal CE-merkingen være godt synlig, lesbar og vanskelig kunne fjernes. Det skal følge identifikasjonsnummer til det tekniske kontrollorganet som eventuelt har vært involvert. Dette er et id-nummer med fire siffer.

Hva skjer dersom et produkt er feilaktig merket?
Et produkt som ikke er merket, er feilaktig merket eller som ikke oppfyller sikkerhetskravene, vil bli krevet trukket fra markedet så langt markedsundersøkelser avdekker avviket.

Kan alle produkter CE-merkes?
Nei, ikke alle produkter kan CE-merkes. CE-merket er kun tillatt benyttet for de produkter som omfattes av ”ny metode”-direktivene.

Annonser
%d bloggere liker dette: